Print

Sättning - kort


Lång version

Efter avslutad åtdragning kommer klämkraften i ett skruvförband alltid att sjunka. Man brukar skilja på två olika begrepp för klämkraftförlust: 1. Statisk sättning som sker under och strax efter montering och innan yttre last har drabbat förbandet. 2. Dynamisk sättning som uppkommer då yttre last drabbar förbandet. En samlingsbenämning är sättning. Relaxation är mekanismen och sättning den resulterande förlusten i klämkraft.

Statisk sättning är den första, snabba anpassningen till klämkraften som de klämda ytorna genomgår. Relaxation uppkommer alltså genom skruvens klämkraft och inte genom yttre belastning.

Dynamisk sättning uppkommer däremot genom inverkan av yttre belastning när förbandet tas i bruk. Typiskt för sättning är att den avtar med tiden och förlusten i klämkraft kommer att begränsas.

Krypning uppkommer genom inre deformationer i skruv eller komponenter under tidens inverkan och kan påskyndas av t ex förhöjd temperatur. Typiskt för krypning är att den inte avtar och därigenom orsakar en fortgående minskning av klämkraften.

Figur 1. Definitioner på sättning.

Sättningar kan uppstå på flera olika ställen i förbandet:

  • I kontaktytorna
  • I de hopfogade delarna
  • I gängorna
  • I brickor, låsbleck och dylikt
  • I mjuka material, packningar, plast och färgskikt

Uppdaterad 2020-01-02

Website administered by Jan Skogsmo, RISE IVF AB, Box 104, 431 22 Mölndal.
Tel. 010-228 46 98. E-mail jan.skogsmo@ri.se