Print

Skruvförbandsklassning


Förutom att samtliga skruvförband indelas in i olika kategorier beroende på deras funktion klassificeras de också med avseende på dess viktighetsgrad. Normalt föreligger tre nivåer:

1. Säkerhetskritiska förband.
2. Kritiska förband.
3. Mindre kritiska förband.

Varje klass är i sin tur kopplade mot ett antal olika kriterier. För säkerhetskritiska förband gäller det att om dessa havererar alternativt inte kan byggas, föreligger:

1a) Uppenbar risk för personskada.
1b) Lagkrav bryts.
1c) Varumärket äventyras.
1d) Efterföljande process omöjliggöras.

För kritiska förband gäller på samma sätt:

2a) Viss risk för skada.
2b) Myndighetskrav kan komma att äventyras.
2c) Kundklagomål kan komma på fråga.

För mindre kritiska förband föreligger inga speciella kriterier. Beroende på klassning kommer förbanden att specificeras på olika sätt: Ett säkerhetskritiskt förband kräver processövervakning vid byggnation. Denna kan bestå av en vinkelövervakning som är inprogrammerad i verktyget eller en efterkontroll med avseende på restmoment och att skruven verkligen har landat ut mot underlaget.

Ett kritiskt förband kan t ex kräva ett monteringsverktyg med inbyggd momentgivare medan mindre kritiskt klassade förband normalt byggs med luftdragare alternativt batterimaskiner.

Uppdaterad 2009-09-02

Website administered by Jan Skogsmo, RISE IVF AB, Box 104, 431 22 Mölndal.
Tel. 010-228 46 98. E-mail jan.skogsmo@ri.se