Print

Smörjning - kort


Lång version

Vid momentstyrd montering av skruvförband erhålls klämkraft genom ett förbestämt åtdragningsmoment. Dock försvinner det mesta av åtdragningsmomentet på grund av friktionen mellan fästelementet och anliggningsytorna (i gängor och under skruvskalle/mutter) och endast 10-15% omvandlas till klämkraft. Detta beskrivs närmare i kapitlet ”Monteringsfriktion”.

Om monteringsfriktionen är högre än förväntat blir klämkraften lägre än önskad, med risk för att förbandet inte håller. Om friktionen är lägre än förväntat kan det hända att skruven dras av vid monteringen. För att inte riskera avdragna skruvar får man sikta på en klämkraft med betydande marginal mot avdragning. Detta innebär också att man bara kan utnyttja en mindre del av skruvarnas styrka vid momentstyrd montering.

Att ha rätt och jämn friktion är därför en av skruvarnas viktigaste egenskaper för att kunna erhålla förutsägbar klämkraft vid momentstyrd montering. Detta åstadkoms vanligtvis genom någon sorts smörjning. Friktionen är även viktig för att förhindra att skruven lossnar. Om friktionen är lägre än ca 0,06 finns det risk att skruven gängar ur sig när förbandet belastas.

För att kontrollera friktionen vid massproduktion använder sig fordonsindustrin av ytbehandlingar som inkluderar ett smörjmedel, se Figur 1. Ytbehandlingarna som används är beröringstorra, dvs. kladdar inte och samlar inte smuts.

Figur 1. Ytbehandling med inbyggt torrt smörjmedel.

Olja och fett för att reglera friktionen kan appliceras på fästelement i direkt anslutning till monteringen. Då de ger en kladdig yta finns det risk att den insmorda ytan drar åt sig och håller fast partiklar som kan inverka på monteringen. Grundregeln för svensk fordonsindustri är dock att olja och fett ej används separat i en slutmontering utan fästelementen har ett integrerat beröringstorrt smörjmedel i sin ytbehandling.

Uppdaterad 2020-01-02

Website administered by Jan Skogsmo, RISE IVF AB, Box 104, 431 22 Mölndal.
Tel. 010-228 46 98. E-mail jan.skogsmo@ri.se