Print

Förord


1 Inledning

Swerea IVF har tillsammans med Volvo Cars, AB Volvo, SAAB, Scania, Finnveden Bulten och Atlas Copco sökt och fått anslag från VINNOVAs MERA-program för att ta fram en nätverksbaserad handbok i konstruktion och tillverkning av skruvförband. Handboken förväntas bli det naturliga hjälpmedlet vid konstruktion av skruvförband inom i första hand fordonsindustrin. Därmed kommer fordonstillverkarna och deras leverantörer att få en mer enhetlig praxis och i större utsträckning använda samma rutiner, standarder och definitioner. Detta ska lyfta industrins kompetens och förmåga att utnyttja bästa teknik. På sikt förväntar vi oss att handboken sprids till övrig industri.

2 Bakgrund

Skruvförband är en nyckelteknologi i flertalet mekaniska produkter. Som exempel finns ungefär 2 000 skruvförband i en modern personbil. Av dessa är cirka 100 säkerhetsklassade. Skruvförbanden har stor potential i framtida produkter genom att de är lämpliga för kombinationer av olika material, genom att de är lämpade för montering/reparation/demontering och för automatisering. De ger också goda möjligheter till kvalitetssäkring vid tillverkningstillfället. För att optimalt utnyttja skruvförbandens fulla potential krävs avancerad kunskap om deras tillverkning, funktion och användning. Trots skruvförbandsteknikens stora vikt för svensk verkstadsindustri saknas idag en enhetlig praxis för skruvförband.

3 Målgrupp

Handboken vänder sig till konstruktörer, beredare och montörer inom verkstadsindustrin och i första hand fordonsindustrin. Den är till för dig som snabbt vill få tillgång till uppdaterad kunskap inom skruvförbandsteknik. Handboken bygger på att användaren har en grundläggande kunskap om skruvförband.

4 Innehåll

Innehållet baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. Manusförfattare och granskare ansvarar för innehållet i varje avsnitt. Författare och granskare anges vid varje avsnitt. För synpunkter på innehållet kontakta Redaktionen.

Handboken publiceras på nätet enbart och uppdateringar sker kontinuerligt. Vid rubriken i innehållsförteckningen och överst på varje sida står publiceringsdatum angivet. Avsnitten går att skriva ut för tillfällig användning, men för att säkerställa aktualiteten i innehållet bör nätversionen användas.

Uppdaterad 2009-09-02

Website administered by Jan Skogsmo, RISE IVF AB, Box 104, 431 22 Mölndal.
Tel. 010-228 46 98. E-mail jan.skogsmo@ri.se